Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Noutăți

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al comunei Lovrin

Acest articol a fost editat în aprilie 7th, 2021 la 08:38 am

1-26 după alegeri locale

HCL LOVRIN nr. 26 privind aprobarea cuantumului burselor pentnu anul scolar 2020 -2021 pentru elevii de la Lic Tehn ROMULUS PARASCHIVOIU Lovrin

HCL LOVRIN nr. 25 privind aprobarea taxei de inchiriere si a Regulamentului privind modalitatea de inchiriere pt buldoexcavator si tractor cu remorca

HCL LOVRIN nr. 24 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Lovrin, pentru anul scolar 2021 – 2022

HCL LOVRIN nr. 23 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Lovrin pentru 2021

HCL LOVRIN nr. 22 privind inregistrarea UAT Lovrin în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a Taxelor si Impozitelor si inrolarea in ”Ghiseul.ro”

HCL LOVRIN nr. 21 privind aprobarea raportului de evaluare in vederea vânzării terenului intravilan în suprafaţă de 719 m2 proprietatea Comunei Lovrin

HCL LOVRIN nr. 20 privind aprobarea Raportului de evaluare și acordarea unui drept de servitute de trecere asupra terenului intravilan în suprafaţă de 929 m2

HCL LOVRIN nr. 19 privind asigurarea colectarii Deseurilor Electrice si Electronice de pe raza UAT Comuna Lovrin

HCL LOVRIN nr. 18 privind aprobarea documentatiei topografice de dezmembrare a unui imobil teren situat in intravilanul comunei Lovrin

HCL LOVRIN nr. 17 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Lovrin pentru anul 2021

HCL LOVRIN nr. 16 privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021 acordat în baza Legii nr. 416

HCL LOVRIN nr. 15 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Lovrin în 2021

HCL LOVRIN nr. 14 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în ADID Timis pentru 2021

HCL LOVRIN nr. 13 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în cadrul A.P.D.T Timis

HCL LOVRIN nr. 12 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Lovrin in mandatul 2020 – 2024

HCL LOVRIN nr. 11 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020

HCL LOVRIN nr. 10 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020

HCL LOVRIN nr. 9 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Lovrin, pentru anul 2021 – 2022

HCL LOVRIN nr. 8 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020

HCL LOVRIN nr. 7 privind aprobarea proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID19 de catre Lic Tehn. ROMULUS PARASCHIVOIU Lovrin

HCL LOVRIN nr. 6 prvind aprobarea proiectului Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice a Lic. Tehn. ROMULUS PARASCHIVOIU Lovrin

HCL LOVRIN nr. 5 rectifiicarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020

HCL LOVRIN nr. 4 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Lovrin, in cadrul Consiliului de Administratie al Liceului Tehnologic “ROMUL

HCL LOVRIN nr. 3 privind alegerea viceprimarului Comunei Lovrin, judetul Timiș

HCL LOVRIN nr. 2 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Lovrin, judetul Timiș

HCL LOVRIN nr. 1 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Lovrin începând cu luna noiembrie 2020

1-53 înainte de alegeri

HCL LOVRIN nr. 45 privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 12 m2 pe terenul aferent imobilului cu nr. 204 aflat in Comuna Lovrin

HCL LOVRIN nr. 44 privind prima inscriere in cartea funciara – domeniul privat al comunei Lovrin, a imobilului-teren avand nr. cadastral A16 Lovrin, teren intravilan

HCL LOVRIN nr. 43 privind prima inscriere in cartea Funciara-domeniul privat al comunei Lovrin, a imobilului-teren avand nr. cadastral A12 Lovrin, reprezentand teren intravilan

HCL LOVRIN nr. 42 privind rectificarea unor suprafete de teren, situate in intravilanul localitatii Lovrin, domeniul public al comunei Lovrin

HCL LOVRIN nr. 41 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lovrin incepand cu 01.07.2020

HCL LOVRIN nr. 40

HCL LOVRIN nr. 39

HCL LOVRIN nr. 38

HCL LOVRIN nr. 37

HCL LOVRIN nr. 36

HCL LOVRIN nr. 35

HCL LOVRIN nr. 34 privind trecerea unor imobile din proprietatea Statului Roman in proprietatea publica a comunei Lovrin

HCL LOVRIN nr. 33 aprobarea documentatiei in vederea inchirierii prin licitatie publica a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuit in suprafata de 30,52 mp

HCL LOVRIN nr. 32 aprobarea documentatiei in vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului inscris in CF nr. 402724 Lovrin

HCL LOVRIN nr. 31 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea publica a comunei Lovrin

HCL LOVRIN nr. 30

HCL LOVRIN nr. 29

HCL Lovrin nr. 28

HCL Lovrin nr. 27

HCL Lovrin nr. 26

HCL Lovrin nr. 25

HCL LOVRIN nr. 24 privind aprobarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lovrin incepand cu 01.04.2020

HCL LOVRIN nr. 23 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 76 din 2019

HCL LOVRIN nr. 22 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 72 din 2019

HCL LOVRIN nr. 21 privind rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Lovrin pe anul 2020

HCL LOVRIN nr. 20 privind actualizarea coef de multiplicare pentru funct. publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Lovrin, incepand cu data de 01.04.2020

HCL LOVRIN nr. 19 privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a activității de protecție civilă în comuna Lovrin

HCL LOVRIN nr. 18 privind aprobarea aderării UAT Valcani în calitate de membru asociat la ASOC DE DEZV INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIS VEST

HCL Lovrin nr. 17 privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat „Achiziție tractor și atașamente de către Comuna Lovrin”

HCL Lovrin nr. 16 privind includerea de noi mijloace fixe in Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de apa si canalizare catre AQUATIM SA

HCL Lovrin nr. 15 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 23 din 10.07.2012

HCL Lovrin nr. 14 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 21 din 10.07.2012

HCL Lovrin nr. 13 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 19 din 10.07.2012

HCL Lovrin nr. 12 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 17 din 10.07.2012

HCL Lovrin nr. 11 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 15 din 10.07.2012

HCL Lovrin nr. 10 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 13 din 10.07.2012

HCL Lovrin nr. 9 privind abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local Lovrin nr. 11 din 10.07.2012

HCL Lovrin nr. 8 privind aprobarea bugetului local al comunei Lovrin pe anul fiscal 2020

HCL Lovrin nr. 7 privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al comunei Lovrin

HCL Lovrin nr. 6 privind aprobarea statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lovrin incepand cu 01.02.2020

HCL Lovrin nr. 5 privind aprobarea raportului de evaluare in vederea vânzării terenului intravilan în suprafaţă de 957 m2 din totalul de 957 m2 proprietatea Comunei Lovrin

HCL Lovrin nr. 4 privind aprobarea raportului de evaluare in vederea vânzării terenului intravilan în suprafaţă de 453 m2 din totalul de 1439 m2 proprietatea Comunei Lovrin

HCL Lovrin nr. 3 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Lovrin, judetul Timis

HCL Lovrin nr. 2 privind înfiinţarea unui clubul sportiv care sa promoveze activitati din mai multe laturi ale sportului de performanta, prin participarea CL Lovrin

HCL Lovrin nr. 1 privind darea in folosinta a unui spatiu situat in imobilul Primariei comunei Lovrin, catre Postul de Politie Lovrin, prin incheierea unui contract de comodat

2017

17/05/2017  Hotararea nr. 43 privind revocarea H.C.L. nr. 33/08.11.2012 referitoare la aprobarea traversarii terenului localizat in parcela A846/8, proprietatea Statului Roman de reteaua electrica, conform studiului tehnic si aprobarea Contractului de superficie, uz

26/04/2017  Hotararea nr. 42 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deseuri Timiş

26/04/2017  Hotararea nr. 41 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Lovrin pentru anul 2017

26/04/2017  Hotararea nr. 40 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 401863 Lovrin in suprafata de 501 m2, domnului Sobolu Ciprian si atribuirea suprafetei de 501 m2, teren inscris in CF nr. 401863 Lovrin, domeniul privat a

26/04/2017  Hotararea nr. 39 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 401862 Lovrin in suprafata de 501 m2, domnului Sobolu Calin si atribuirea suprafetei de 501 m2, teren inscris in CF nr. 401862 Lovrin, domeniul privat al

26/04/2017  Hotararea nr. 38 privind revocarea HCL nr. 46/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Zona de Productie Energie din Resurse Regenerabile cu Panouri Fotovoltaice” parcele inscrise in CF – urile nr. 400340 Lovrin, 400339 Lovrin

26/04/2017  Hotararea nr. 37 privind punerea la dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

26/04/2017  Hotararea nr. 36 privind insusirea raportului de expertiza tehnica extrajudiciara, specialitatea constructii, speta constatari, pentru corpul D al imobilului, proprietatea comunei Lovrin – domeniul public, avand numarul de conscriere 266, inscris in CF nr

26/04/2017  Hotararea nr. 35 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

26/04/2017  Hotararea nr. 34 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Lovrin, incepand cu luna mai 2017

23/03/2017  Hotararea nr. 33 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 115 înscris în CF nr. 400794 Lovrin, nr. top 224-225/b, în suprafaţă de 2097 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Loca

23/03/2017  Hotararea nr. 32 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 280 înscris în CF nr. 400051 Lovrin, nr. top 455-456/1, în suprafaţă de 2064 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Loca

23/03/2017  Hotararea nr. 31 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 138 înscris în CF nr. 400823 Lovrin, nr. top 273-274, în suprafaţă de 1511 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Local

23/03/2017  Hotararea nr. 30 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 108 înscris în CF nr. 402141 Lovrin, nr. top 214-215, în suprafaţă de 2518 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Local

23/03/2017  Hotararea nr. 29 privind atribuirea suprafetei de 511 m2, teren inscris in CF nr. 401856 Lovrin, domeniul privat al comunei Lovrin, d-lui Moraru Solomon Adrian, domiciliat in comuna Lovrin nr. 12, jud. Timis, in vederea constructiei de locuinta in baza Le

23/03/2017  Hotararea nr. 28 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 402090 Lovrin in suprafata de 582 m2, domnilor Adamut Nicolae, Adamut Margareta si Adamut Alina Anca si atribuirea suprafetei de 582 m2, teren inscris in

23/03/2017  Hotararea nr. 27 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 402091 Lovrin in suprafata de 581 m2, domnilor Adamut Nicolae, Adamut Margareta si Adamut Alina Anca si atribuirea suprafetei de 581 m2, teren inscris in

23/03/2017  Hotararea nr. 26 privind aprobarea intocmirii raportului de expertiza tehnica extrajudiciara, specialitatea constructii, speta constatari, pentru corpul D al imobilului, proprietatea comunei Lovrin – domeniul privat, avand numarul de conscriere 266, inscr

23/03/2017  Hotararea nr. 25 privind aprobarea bugetului local al Comunei Lovrin pe anul fiscal 2017

10/03/2017  Hotararea nr. 24 privind atribuirea suprafetei de 501 mp, teren inscris in CF nr. 401871 Lovrin, domeniul privat al comunei Lovrin, d-lui Lupsa Mihai Dumitru si sotiei Lupsa Luminita Fabiola, domiciliati in comuna Lovrin nr. 179, jud. Timis, in vederea co

10/03/2017  Hotararea nr. 23 Hotararea nr. 23 privind aprobarea proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SCOALĂ CLASELE 1-4 CORP A ȘI B, COMUNA LOVRIN”

10/03/2017  Hotararea nr. 22 privind aprobarea Proiectului „CONSTRUIRE CRESA IN LOCALITATEA LOVRIN”

10/03/2017  Hotararea nr. 21 privind aprobarea proiectului de investiții „RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI ÎN COMUNA LOVRIN”

10/03/2017  Hotararea nr. 20 privind aprobarea Proiectului „REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA LOVRIN, JUD TIMIS”

10/03/2017  Hotararea nr. 19 privind aprobarea Proiectului „MODERNIZARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC COMUNA LOVRIN”

27/02/2017  Hotararea nr. 18 privind aprobarea regulamentelor privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici cat si ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lovrin

27/02/2017  Hotararea nr. 17 privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din comuna Lovrin şi a animalelor de companie

27/02/2017  Hotararea nr. 16 privind organizarea, cat si derularea activitatilor edilitar-gospodaresti de pe raza UAT Lovrin in anul 2017

27/02/2017  Hotararea nr. 15 privind aprobarea plații cotizației anuale pentru anul 2017 datorată de comuna Lovrin, județul Timis, la Asociația Grupul de Acțiune Locală TRIPLEX CONFINIUM

27/02/2017  Hotararea nr. 14 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice, organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Lovrin pentru anul 2017

27/02/2017  Hotararea nr. 13 privind aprobarea inchiderii contului exercitiului bugetar al comunei Lovrin pe anul fiscal 2016

17/02/2017  Hotararea nr. 12 privind acordul Consiliului Local Lovrin cu privire la demararea investitiilor care vizeaza ”Construire cresa in localitatea Lovrin”, ”Reabilitare, modernizare si dotare scoala cu clasele 1-4 corp A si B comuna Lovrin”, ,,Rigole pentru s

13/02/2017  Hotararea nr. 11 privind aprobarea achiziționării, instalării şi utilizării sistemului de supraveghere video IP, în comuna Lovrin

13/02/2017  Hotararea nr. 10 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 401866 Lovrin in suprafata de 1648 m2 si atribuirea in folosinta fara licitatie si fara plata, a suprafetei de teren de 501 mp, inscris in CF nr. 401876 L

13/02/2017  Hotararea nr. 9 privind aprobarea ACORDULUI DE COOPERARE referitor la organizarea și exercitarea activității de urbanism și amenajarea teritoriului dintre comuna Lovrin si Asociatia Comunelor din Romania

13/02/2017  Hotararea nr. 8 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Lovrin, incepand cu luna februarie 2017

25/01/2017  Hotararea nr. 7 privind aprobarea primei inscrieri in Cartea Funciara, a unui imobil situat in intravilanul comunei Lovrin

25/01/2017  Hotararea nr. 6 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de prestari servicii de colectare si transport a deseurilor menajere de pe raza comunei Lovrin, nr. 476/01.07.2016

25/01/2017  Hotararea nr. 5 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Lovrin, pentru anul scolar 2017-2018

25/01/2017  Hotararea nr. 4 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

25/01/2017  Hotararea nr. 3 privind aprobarea aderararii comunei Lovrin la Asociatia Comunelor din Romania

25/01/2017  Hotararea nr. 2 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Lovrin, pentru anul fiscal 2017

25/01/2017  Hotararea nr. 1 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Lovrin

Informatii

Acest articol a fost editat în noiembrie 9th, 2019 la 11:41 am

Localitatea Lovrin este amplasată în partea de nord-vest a judeţului Timiş, la 47 km de municipiul Timişoara şi 17 km est de oraşul Sânnicolau Mare. Lovrinul este străbătut de DN6 care face legatura între cele două oraşe, respectiv vama Cenad. Lovrin este un mic nod feroviar, la intersecţia dintre trei linii feroviare. Legăturile din gara Lovrin sunt între Sânnicolau Mare şi Timişoara, Nerău – Periam – Arad şi Lovrin – Jimbolia.

Vecinii localităţii sunt: la nord satul Pesac (4 km pe drumul judeţean 594), la sud-est Şandra (circa 10 km pe DN6) şi Bulgăruş (circa 8 km pe drumul comunal 20), la sud-vest Gottlob (5 km), la nord-vest Tomnatic (10 km) şi Sânnicolau Mare.

Localitatea Lovrin a fost atestată documentar în 1466 cu numele de Loránthalma. Mai târziu a fost cunoscută şi sub numele de Lorant sau Lorantfalva. În anul 1529 a fost jefuită de turci, fapt care a determinat refugierea populaţiei pentru o perioadă. În anul 1564 localitatea este consemnată ca proprietate privată a episcopului de Cenad. Ea începuse să fie repopulată şi era locuită de sârbi care se mai aflau aici şi în anul 1582. A urmat din nou o perioadă de declin, aşezarea fiind aproape părăsită. Repopularea a avut loc de această dată abia după 1760. Atunci Lovrin-ul făcea parte din districtul Chichinda Mare şi se supunea administraţiei militare care se instaurase în Banat după alungarea turcilor în 1717. Au venit aici primii colonişti bulgari, care i-au schimbat numele în Lovrinac.

Între 17851792 sunt consemnate primele colonizări germane, cu şvabi bănăţeni aduşi din Cenad şi alte localităţi bănăţene. Aceştia au primit numeroase privilegii faţă de populaţiile băştinaşe, motiv pentru care comunităţile de sârbi şi bulgari au fost nevoite să plece.

În 1792, Lovrinul, împreună cu Gottlob, au fost făcute cadou de către împăratul Leopold al II-lea generalului Anton Lipthay, pentru merite deosebite în luptele împotriva turcilor. Generalul Liptay şi-a construit aici un castel care-i poartă şi astăzi numele. Majoritatea germană s-a păstrat până la reforma agrară din 1945. După 1989-1991 majoritatea dintre cei rămaşi au emigrat, locul lor fiind luat de populaţia română./

Lovrin is located in the north-western county of Timis, 47 km from Timisoara and 17 km east of Great Sânnicolau. DN6 Lovrin is crossed by National Rod DN6 which is linking the two cities, respectively Cenad customs. Lovrin is a small railway junction at the junction of three railway lines. The station links are between Sânnicolau Lovrin Mare and Timisoara, Nerău – Periam – Arad and Lovrin – Jimbolia.
Neighbors of the locality are Pesac village north (4 km on County Road 594), south-east Sandra (about 10 miles DN6) and Bulgăruş (about 8 km village road 20), south-west Gottlob (5 km) , Tomnatic northwest (10 km) and Sannicolau Mare.
Lovrin locality was documented in 1466 with the name Loránthalma. It was later known as the Lorant or Lorantfalva. In 1529 it was plundered by the Turks, which led for a displaced population. In 1564 the village is recorded as private property of the Cenad bishop. It began to be repopulated and was inhabited by Serbs who were still living here in 1582. There was again a period of decline, the settlement was almost deserted. Restocking this time took place only after 1760. Then Lovrin was part of the district and subject Chichinda Great military administration that instituted in Banat after expulsion of the Turks in 1717. Bulgarian settlers first came here, who changed his name to Lovrinac.
Between 1785-1792 are listed first German colonization, the Swabian Banat Cenad brought from other localities Banat. They have received numerous privileges to indigenous peoples, which is why communities of Serbs and Bulgarians were forced to leave.
In 1792, Lovrin with Gottlob, gifts were made by King Leopold II of General Anton Lipthay for outstanding achievements in fighting against the Turks. Liptay General has built here a castle which still bears his name. German majority was preserved by the land reform of 1945. After most of the remaining 1989-1991 emigrated, their place being taken by the Romanian population.

Stare Civilă

Acest articol a fost editat în noiembrie 9th, 2019 la 08:44 am

Soț și soție Data anunțului Data căsătoriei
NOVAC IOAN ALIN PLOIESTEANU ALINA MARIA 07 noiembrie 2019
CICEU MIHAI TUDOR LUMINTA MADALINA 31 octombrie 2019
OPRIȘ CORNEL ANDRONACHE MIHAELA 17 octombrie 2019
GOGUȚ MIRCEA MIHAI PASCAL ANDREEA MĂDĂLINA 11 septembrie 2019 20 septembrie 2019
VULCAN OCTAVIAN MIRCEA PRICOP ELENA RAMONA 22 august 2019 31 august 2019
GALU FLORENTIN PULVERE ROXANA 14 august 2019
DAVIȘCA CONSTANTIN ANDREI POPIUC BIANCA VERA 08 august 2019
COCA ALEXANDRU MIHAI RADU ECATERINA GEORGETA 07 august 2019 16 august 2019
DRAGOMIR COSMIN MARIUS BOTNARU ZINAIDA 07 august 2019
PETREAN RARES CRISTIAN BOTA LARISA CRISTINA 02 august 2019
POGAN GHEORGHE NOVAC ELENA FELICIA 25 iulie 2019
RUSSU FLORIN GRUMĂZESCU CLEMENTINA LUCIA 18 iulie 2019
GIURGIU VALENTIN NEGREANU IONELA RAMONA 18 iulie 2019
TOTH ADRIAN DENIS GEORGESCU IONELA ANDREEA 17 iulie 2019
DOBRE DANIEL DOBRE SARA 04 iulie 2019
COLOMPAR LIVIU IOAN JORDA ALEXANDRA VICTORIA 04 iulie 2019 13 iulie 2019
DAN SAMUEL PANDREA ANDREEA 14 iunie 2019 23 iunie 2019
MUSTAȚĂ OVIDIU DARIUS NICOLA IAMINA MONALISA 17 mai 2019 26 mai 2019
COZORICI GHEORGHE CIPRIAN BOZGA CRISTINA CATALINA 13 mai 2019
DEDIC MIROSLAV ADRIAN TURTUREA RAMONA ELISA 25 aprilie 2019 04 mai 2019
Soț și soție Data anunțului Data căsătoriei
FLORINCA RĂZVAN MIRCEA DRĂGAN MARIA SMARANDA 19 martie 2019
Novacovici Alberto Miha Andreea Alisa 14 ianuarie 2019
Sofronea Constantin Iulian Tcaciuc Ina 19 decembrie 2018
Ene Dumitru Valentin Juravle Aurica Veronica 27 septembrie 2018
Fuldeak Stefan Eling Daniela 17 septembrie 2018
Buibas Manuel Retzler Romina 13 septembrie 2018
Hanca Marius Stefan Stancu Alentina 06 septembrie 2018
Ardelean Adrian Neag Maria 28 august 2018
Tillmann Cristian Francisc Tintoi Claudia Alexandra 10 august 2018
Chifu Constantin Florin Ban Stefania Zaida 06 august 2018
Filip Alexandru Vasile Fazekas Sarolta Beatrice 02 august 2018
Petcu Dorin Curtean Debora Semida 27 iulie 2018
Novac Ciprian Bărbosu Alina Maria 26 iulie 2018
Jorza Gheorghe Ioan Timis Ancuta 13 iulie 2018
Heidel Sebastian Bogdan Andrei Amona Ileana 12 iulie 2018
Lupsa Emanuel Tillmann Dida Elisabeta 02 iulie 2018
Streang Sebastian Ioan Pulvere Denisa Maria 28 iunie 2018
Werle Edwin Rudolf Prunar Alina Florina 14 iunie 2018
Subin Sretco Jura Maria Ramona 06 iunie 2018
Similian Ioan Cristian Pop Ionela Estera 06 iunie 2018
Soț și soție Data anunțului Data căsătoriei
Toderean Ovidiu Boldica Flavia Adina 09 mai 2018
Hodorog Razvan Vasile Sioni Ioana 10 aprilie 2018
Heidel Stefan Sebastian Szomboty Iudith 19 martie 2018
Cotosman Gheorghe Marian Otilia 02 februarie 2018
Dan Iosif Puscas Ioana 18 ianuarie 2018
Dobre Nicolae Cristian Grumazescu Madalina Gheorghita 11 ianuarie 2018
Lucaci Cristian Vasile Pasca Alexandra Nicoleta 19 decembrie 2017
Mato Adrean Chitu Elena 18 decembrie 2017
Covaci Flavius Stanciu Elvisa 05 decembrie 2017
Mayer David Florin Stauceanu Silvia Florina 09 noiembrie 2017
Toth Cristian Andrei Jivan Alina Valentina 16 octombrie 2017
Coca Adrian Brinduse Adelina Sorina 12 octombrie 2017
Paicu Bogdan Andrei Nagy Camelia 05 octombrie 2017
Hinoveanu Dumitru Adrian Ilea Ramona Melania 02 octombrie 2017
Mitran Florin Dumitru Camelia Diana 25 septembrie 2017
Mitran Daniel Sandor Iasmina Giorgiana 30 august 2017
Suveg Lorand Crisan Ioana Maria 24 august 2017
Raducanu Andrei Daniel Iovite Flavia Amalia 24 august 2017
Bustan Sorin Constantin Nicolici Florinela 21 august 2017
Niculici Virgil Cristian Puscau Rosina 16 august 2017
Soț și soție Data anunțului Data căsătoriei
Achim Nicolae-Anghel Badarau Mariana Giorgiana 10 august 2017
Bude Damian Alin Sofronea Mădălina 26 iulie 2017
Tomiță Sorin Florea Granci Romuluța Alina 25 iulie 2017
Nacov Nicolae Filip Mădălina Svetlana 25 iulie 2017
Sofronea Ioan Cosmin Toth Laura Dona 20 iulie 2017
Erdei Alex Mărincuș Lidia 07 iulie 2017
Ilie Bogdan Adrian Koreck Adranne Maria 06 iulie 2017
Aron Reiner Manuel Farcaș Denisa Mădălina 29 iunie 2017
Becher Daniel Ionuț Ludvig Elisabeta Mirela 29 iunie 2017
Ciulavu Ion Tari Rozalia 29 iunie 2017
Edu Andrei Ferțu Dana Andreea 29 mai 2017
Nicolae Constantin Cosmin Andrușcă Tinca 24 mai 2017
Murariu Gheorghe Troea Areta 10 mai 2017
Iovanov Miroslav Nicolae Moldovan Florina 04 mai 2017
Bulzescu Ioan Adrian Pogan Rozalia Floriana 24 aprilie 2017
Manoliu Lucian Darius Burduhos Maria Angela 20 aprilie 2017
Toderas Viorel Simion Motelca Elena 11 aprilie 2017
Dabija Ovidiu Florin Suba Oana Andreea 16 martie 2017
Iancu Iasmin Erdei Anitta Roxana 23 februarie 2017
Walzer Ion Cristian Truță Mădălina Daniela 27 decembrie 2016

Dispoziții cu caracter normativ emise de către Primarul comunei Lovrin

Acest articol a fost editat în noiembrie 9th, 2019 la 08:38 am

30/04/2015  REGULAMENT privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza administrativ teritorială a comunei Lovrin

30/04/2015  REGULAMENT PRIVIND FUNCTIONAREA BAZEI DE TRATAMENT SI AGREMENT „STRAND TERMAL” LOVRIN

23/02/2015  REGULAMENT de organizare si functionare pentru apartul de specialitate al primarului comunei Lovrin

Componența Consiliului Local Lovrin 2016-2020

Acest articol a fost editat în noiembrie 9th, 2019 la 08:30 am

Consilier: Clamba Ioan
Consilier: Costea Ioan
Consilier: Cotosman Gheorghe
Consilier: Hodorog Vasile
Consilier: Iancu Marius Ilie
Consilier: Ilie Alexandru
Consilier: Matis Viorica
Consilier: Moisa Ciprian
Consilier: Nichitean Ilie
Consilier: Panda Anca Ofelia
Consilier: Pulverea Mircea
Consilier: Ruda Nicole
Consilier: Truta Eugen

Programul de funcționare al instituției

Acest articol a fost editat în noiembrie 9th, 2019 la 08:28 am

aprobat prin Dispozitia primarului comunei Lovrin nr. 64/2015

1. Program cu publicul:

LUNI 8.30 – 16.30

MARȚI 8.30 – 16.30

MIERCURI 8.30 – 16.30

JOI 8.30 – 18.30

VINERI 8.30 – 16.30

2. Program audiente:

PRIMAR: marți si vineri: 10.00 – 12.00

VICEPRIMAR: marți si vineri: 8.30 – 12.00

SECRETAR: zilnic: 9.00 – 12.00

3. Program serviciul urbanism:

MIERCURI: 10.00 – 12.00